گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/06/06

 
171682 قیمت خام 3296-
 
187583 قیمت نقد              
 
197404 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540