گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/08/01

 
173552 قیمت خام 4173+
 
189626 قیمت نقد              
 
199551 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540