گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/09/20

 
234540 قیمت خام 6338+
 
256263 قیمت نقد              
 
269572 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540