گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس تاریخ1396/05/08

 

     

قیمت میانگین

               264590
 

      

قیمت نقد       

289096          
 

     

قیمت روال    

304073           

محصولات

   

021-3540