گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/06/27

 
172219 قیمت خام 1670+
 
188170 قیمت نقد              
 
198020 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540