گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/12/14

 
231565 قیمت خام 1148-
 
253013 قیمت نقد              
 
266156 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540