go to top

آزمون بررسی نشر فلزات سنگین در کابل های درون چاهی

آزمون بررسی نشر فلزات سنگین در کابل های درون چاهی

 

 

یکی از مهمترین ویژگی ها در کابل های ویژه استفاده در چاه آب شرب عدم انتشار فلزات سنگین سمی و مواد شیمیایی از پلیمر به داخل محیط آبی مجاور می باشد . بر این اساس این رده از محصولات می بایستی در این خصوص مورد بررسی و آزمون قرار گیرند .

 

فلزات سنگین، گروهی از عناصر فلزی محسوب می‌شوند که بسیار سمی بوده، نقش مضری در بدن انسان دارند. سمی ترین آن ها سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک است اما مخرب‌ترین اثر این نوع فلزات، آن است که وقتی وارد بدن می شوند در بافت ها به خصوص کبد تجمع یافته و از بدن خارج نمی شوند و در دراز مدت که به دوز معینی می رسند منجر به بروز مسمومیت و بیماری در مصرف کننده می شوند.

 

سیستم ایمنی بدن تا جایی که امکان داشته باشد، سعی می کند فلزات سنگین را از طریق تعریق، ادرار و مدفوع دفع کند، اما انواعی از این فلزات سریعتر از آنکه بدن بتواند آن ها را دفع کند در بافت ها رسوب کرده و آثار سوء خود را برجای می گذارند.

 

آماده سازی آزمونه ها برای اندازه گیری میزان نشر فلزات سنگین از کابل به داخل آب بر طبق استاندارد های ملی ایران شماره ۱-۲-۷۱۷۱  و  ۶-۲-۷۱۷۱  انجام می گیرد.

اندازه گیری میزان نشر فلزات سنگین از کابل به داخل آب بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۳ انجام می گیرد.

میزان غلظت فلزات سنگین  سرب ، کادمیم ، کروم ، نیکل و کبالت نباید از مقادیر تعیین شده در جدول زیر و برای سایر فلزات سنگین از مقادیر تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۳ بیشتر باشد.

 

 

شرح آزمونواحدحد استاندارد 
حداکثر مقدارفلزات سنگین آزاد شده در آب

سرب

   
mg/L۰۱/۰
کادمیمmg/L۰۰۳/۰
کرومmg/L۰۵/۰
نیکلmg/L۰۷/۰
کبالتmg/L۰۰۰۱/۰

یادآوری ۱ – عدم انتشار فلزات سنگین سمی و انطباق آن با الزامات استاندارد ملی ایران شماره  ۱۰۵۳  می بایستی توسط آزمایشگاه های رسمی معتبر تضمین کننده کیفیت و سلامت آب شرب بررسی و نتایج آن توسط کارشناس معتمد خریدار صحه گذاری گردد .

 

۱۳-۸ آزمون نشر  مواد شیمیایی آلی در آب

آماده سازی آزمونه برای اندازه گیری میزان نشر  مواد شیمیایی آلی از کابل به داخل آب بر طبق استاندارد های ملی ایران شماره ۱-۲-۷۱۷۱  و  ۶-۲-۷۱۷۱  انجام می گیرد.

اندازه گیری میزان نشر  مواد شیمیایی  از کابل به داخل آب بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۳ انجام می گیرد.

میزان غلظت  مواد شیمیایی آلی نباید از مقادیر تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۳ بیشتر باشد.

 

شرح آزمونواحدحد استاندارد 
حداکثر مقدار مواد شیمیایی آلی آزاد شده در آب

–          دی (۲-اتیل هگزیل )  فتالات ( DEHP)

mg/L۰۰۸/۰ 

 

یادآوری ۱ – عدم انتشار مواد شیمیایی آلی و انطباق آن با الزامات استاندارد ملی ایران شماره  می بایستی توسط آزمایشگاه های رسمی معتبر تضمین کننده کیفیت و سلامت آب شرب بررسی و نتایج آن توسط کارشناس معتمد خریدار صحه گذاری گردد .

دسته بندی محصولات