go to top

جذب آب

جذب آب

 

الف) در آب مقطر در

ب) در آب نمک در  (غلظت ۵%)

ج) در آب کلردار در   (غلظت ۴ppm)

 

  • نمونه هایی از کابل های لاستیک PVC، و SWR در دو اندازه و  به مدت ۱۲۰ روز (۸ بازه ۱۵ روزه) در سه نوع آب مقطر، آب نمک ۵% و آب کلردار ۴ppm قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جذب آب
جذب آب
جذب آب
جذب آب

دسته بندی محصولات