go to top

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

 

    اندازه گیری  قطر کلی کابل

 

آزمون اندازه گیری قطر کلی کابل  باید بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳-۵۵۲۵ انجام گیرد.

مقادیر بدست آمده باید در گستره مقادیر داده شده می بایستی متناسب با مقادیر مندرج در جداول ۱ و ۲ ابعاد کابل باشد.

 

جدول ۱- مشخصات ابعادی کابل های  گرد     (۰.۶/۱ kV )

مقاومت الکتریکی هادیقطر بیرونی کابلضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

سطح مقطع و تعداد رشته ها
حداکثر در دمای  °C۲۰  (/km)حداکثر (mm )حداقل (mm)
۱۲.۹۰۱۲۱۰.۸۱.۸۰.۸۳ × ۱.۵
۷.۷۰۱۲.۵۱۱.۷۱.۸۰.۸۳ × ۲.۵
۴.۸۰۱۴.۴۵۱۲.۶۶۱.۸۱۳ × ۴
۳.۲۰۱۵.۷۳۱۳.۸۱۱.۸۱۳ × ۶
۱.۸۵۱۷.۹۸۱۵.۸۳۱.۸۱۳ × ۱۰
۱.۱۷۲۰.۸۷۱۸.۴۲۱.۸۱۳ × ۱۶
۰.۷۵۷۲۴.۷۲۲۱.۸۸۱.۸۱.۲۳ × ۲۵
۰.۵۳۷۲۷.۵۲۴.۳۷۱.۸۱.۲۳ × ۳۵
۰.۳۷۴۳۲۲۸.۴۱.۸۱.۴۳ × ۵۰
۰.۲۶۴۳۶.۲۷۳۲.۲۵۱.۹۱.۴۳ × ۷۰
۰.۲۰۰۴۱.۴۱۳۶.۸۵۲.۱۱.۶۳ × ۹۵
۰.۱۶۱۴۵.۳۷۴۰.۴۰۲.۲۱.۶۳ × ۱۲۰
۰.۱۲۹۵۰.۵۰۴۵.۰۱۲.۳۱.۸۳ × ۱۵۰
۰.۱۰۶۵۵.۶۴۴۹.۶۲۲.۵۲۳ × ۱۸۵
۰.۰۸۰۱۶۰.۷۸۵۴.۲۳۲.۷۲.۲۳ × ۲۴۰

 

 

 

جدول ۲- مشخصات ابعادی کابل های  تخت (۰.۶/۱ kV )

مقاومت الکتریکی هادیقطر بیرونی کابلضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

سطح مقطع و تعداد رشته ها
قطر بزرگقطر کوچک
حداکثر در دمای ˚C 20  (Ω/km)حداکثر (mm )حداقل (mm)حداکثر (mm )حداقل (mm)
۱۲.۹۰۱۷.۳۱۵.۵۷.۷۶.۹۱.۸۰.۸۳ × ۱.۵
۷.۷۰۱۸.۸۱۷۸.۲۷.۴۱.۸۰.۸۳ × ۲.۵
۴.۸۰۲۰.۹۵۱۷.۴۹.۵۱۸.۲۱.۸۱۳ × ۴
۳.۲۰۲۲.۷۷۱۹.۸۱۰.۱۶۸.۷۶۱.۸۱۳ × ۶
۱.۸۵۲۵.۸۱۲۱.۹۱۱.۲۵۹.۷۱.۸۱۳ × ۱۰
۱.۱۷۲۹.۸۹۲۵.۶۸۱۲.۷۱۱۰.۹۶۱.۸۱۳ × ۱۶
۰.۷۵۷۳۵.۳۱۳۰.۶۹۱۴.۶۵۱۲.۶۳۱.۸۱.۲۳ × ۲۵
۰.۵۳۷۳۹.۲۶۳۴.۳۵۱۶.۰۷۱۳.۸۵۱.۸۱.۲۳ × ۳۵
۰.۳۷۴۴۵.۵۱۴۰.۱۴۱۸.۳۱۵.۷۸۱.۸۱.۴۳ × ۵۰
۰.۲۶۴۵۱.۴۹۴۵.۶۸۲۰.۶۱۷.۷۶۱.۹۱.۴۳ × ۷۰
۰.۲۰۰۵۸.۵۵۲.۱۷۲۳.۴۲۲۰.۱۹۲.۱۱.۶۳ × ۹۵
۰.۱۶۱۶۴.۱۵۷.۳۵۲۵.۵۸۲۲.۰۵۲.۲۱.۶۳ × ۱۲۰
۰.۱۲۹۷۱.۱۲۶۳.۸۵۲۸.۲۵۲۴.۳۵۲.۳۱.۸۳ × ۱۵۰
۰.۱۰۶۷۶.۷۳۶۹.۰۵۳۰.۵۷۲۶.۳۵۲.۵۲۳ × ۱۸۵
۰.۰۸۰۱۸۲.۳۴۷۴.۲۵۳۲.۸۹۲۸.۳۵۲.۷۲.۲۳ × ۲۴۰

 

اندازه گیری  ضخامت عایق

آزمون اندازه گیری ضخامت عایق باید بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۱-۵۵۲۵ انجام گیرد.

مقادیر بدست آمده در آزمون اندازه گیری ضخامت عایق  نباید کمتر از مقادیر داده شده در جداول ۱ و       ۲ باشد .

 

اندازه گیری ضخامت روکش

آزمون اندازه گیری ضخامت روکش باید بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۲-۵۵۲۵ انجام گیرد. روش اندازه گیری ضخامت روکش باید بر طبق مقطع نشان داده شده در شکل ۱ باشد.

 

 

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

 

شکل ۱- شکل مقطع روکش کابل های تخت برای اندازه گیری ضخامت

 

مقادیر بدست آمده نباید کمتر از مقادیر داده شده در جداول ۱ و ۲  متناسب با اندازه کابل باشد.

 

اندازه گیری مقاومت عایقی

مقاومت حجمی

مقاومت حجمی عایق کابل باید در دمای  °C 20  و °C 70 بر طبق بند ۱۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۶۹  انجام گیرد.

نتیجه آزمون باید با جدول ۴ مطابقت داشته باشد.

۷-۶-۲    ثابت مقاومت عایقی

ثابت مقاومت عایق کابل باید در دمای   °C20  و  °C70 بر طبق بند ۱۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۳۵۶۹  محاسبه شود.

نتیجه آزمون باید با جدول ۳  مطابقت داشته باشد.

   مقاومت عایقی فاز به فاز

این آزمون برای بررسی افت مقاومت عایقی کابل تعریف شده است و می تواند بر حسب توافق بین تولید کننده و خریدار انجام گیرد. در این آزمون به طور مرتب و مطابق برنامه زمان بندی خاص ، آزمون مقاومت عایقی بر روی کابل انجام و داده های آن پس از جمع آوری مورد بررسی قرار می گیرند. به گونه ای که پس از تصحیح دما در ۱۵ درجه سانتی گراد و تصحیح طول به ۱۰۰۰ متر و بعد از کاهش و تثبیت نسبی عایق کابل در ماه دوم پس از شروع آزمون :

  • عدد مقاومت عایقی از مقدار تعیین شده در جدول ۳ کمتر نباشد.
  • پس از این تثبیت تا پایان سال اول بعد از نصب، کاهش مقاومت عایقی از ۱۰ درصد مقدار تثبیت شده تجاوز نکند.

 

باتوجه به اینکه اندازه گیری مقاومت عایقی فازبه فاز وفاز به بدنه درطول دوره بهره برداری صورت      می گیرد وکابل موردنظربا سیم پیچ الکتروپمپ موازی می شود بنابراین چنانچه سیم پیچ الکتروموتوردارای اتصال بدنه یا مشکل عایقی باشد، از آنجائیکه عدد اندازه گیری شده حاصل دومقاومت موازی است بنابراین مقاومت بدست آمده بسته به مقاومت سیم پیچ تغییر میکند ومقاومت عایقی کابل راکاهش می دهد لذا باید ازسالم ویاقابل قبول بودن مقاومت عایقی سیم پیچ الکتروموتورشناور اطمینان داشته باشیم ( بطورخلاصه کیفیت سیم پیچ الکتروموتور، مقاومت عایقی کابل رابا ابهام مواجه می نماید ، البته عکس این قضیه هم می تواند اتفاق بیافتد) ، لذا جهت اندازه گیری مقاومت عایقی ملاحضات لازم می بایستی لحاظ گردد .

یادآوری – چون آزمون مقاومت عایقی و نتایج حاصله از آن به عواملی نظیر دما و رطوبت وابسته است ، به همین دلیل در آماده سازی کابل باید دقت کافی به عمل آید.

جدول ۳- ویژگی های الکتریکی عایق

شرح آزمونواحدحد استانداردبند دستورالعمل
مقاومت الکتریکی هادی/kmمطابق جدول ۱ و ۲۷-۴
حداقل مقاومت عایقی در دمای˚C  ۲۰  ۷-۶-۱
 مقاومت حجمی.cm۱۰۱۴×۵
ثابت مقاومت عایقیM.km۳۶۷
حداقل مقاومت عایقی در دمای˚C  ۷۰  ۷-۶-۲
مقاومت حجمیΩ.cm۱۰۱۱×۵
ثابت مقاومت عایقیMΩ.km۳۷/۰
حداقل مقاومت عایقی در  شرایط

  بهره برداری ˚C  ۱۵

MΩ.km۸۰۷-۶-۳
آزمون ولتاژ روی رشته ها ولتتحمل ولتاژ a.c. ۳۵۰۰۷-۵
آزمون مقاومت دی الکتریکولتتحمل ولتاژ a.c. ۶۰۰۰۷-۷
آزمون جرقه ولتتحمل ولتاژ  مربوطه۷-۸

 

دسته بندی محصولات