go to top

روش انجام آزمون های مکانیکی و جذب آب پلیمر کابل های swr

روش انجام آزمون های مکانیکی و جذب آب پلیمر کابل های swr

 

آزمون مکانیکی

روکش و عایق باید بر طبق استانداردهای ملی ایران شماره ۵۰۱-۵۵۲۵  و ۱۰۰-۵۵۲۵  با استفاده از شرایط زیر آزمون شوند:

 

– دما                     °C±۱۰۰)

– زمان آماده سازی           h ۱۶۸

حداقل میزان استقامت کششی و درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی برای آمیزه­های عایق باید مطابق جدول زیر باشد :

ویژگی های غیر الکتریکی عایق

شرح آزمونواحدحد استاندارد
ویژگی مکانیکی عایق

وضعیت تحویل داده شده :

   
حداقل مقدار میانه استحکام کششیN/mm۲۱۳
حداقل مقدار ازدیاد طول%۲۰۰
وضعیت پس از کهنگی در کوره :

حداقل مقدار میانه ا ستحکام کششی

  
N/mm۲۱۳
مقدار ازدیاد طول پس از کهنگی%۲۰۰
حداکثر تغییرات ا ستحکام کششی%۲۵±
حداکثر تغییرات ازدیاد طول%۲۵±

 

درصد تغییرات استقامت کششی و ازدیاد طول آمیزه های عایق پس از کهنگی باید در گستره تعیین شده در این  جدول  باشد.

 

همچنین حداقل میزان استقامت کششی و درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی برای آمیزه­های روکش باید مطابق جدول زیر باشد :

ویژگی های غیر الکتریکی روکش

شرح آزمونواحدحد استاندارد 
ویژگی مکانیکی روکش

وضعیت تحویل داده شده :

   
حداقل مقدار میانه استحکام کششیN/mm۲۱۳
حداقل مقدار ازدیاد طول%۲۰۰
وضعیت پس از کهنگی در کوره :

حداقل مقدار میانه ا ستحکام کششی

  
N/mm۲۱۳
مقدار ازدیاد طول پس از کهنگی%۲۰۰
حداکثر تغییرات ا ستحکام کششی%۲۵±
 

حداکثر تغییرات ازدیاد طول

%۲۵± 

 

آزمون جذب آب روکش

روش الکتریکی

آزمون باید روی کابل تکمیل شده بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۲-۵۵۲۵  و با استفاده از شرایط زیر انجام گیرد:

– دمای آب                   °C±۷۰)

-مدت زمان غوطه وری          h ۲۴۰

پس از آزمون نباید شکست الکتریکی در کابل رخ دهد.

  

 

روش وزن سنجی

آزمون باید روی کابل تکمیل شده بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۲-۵۵۲۵  و با استفاده از شرایط زیر انجام گیرد:

– دمای آب                    °C±۴۰)

-مدت زمان غوطه وری          h ۳۶۰

پس از آزمون حداکثر افزایش وزن کابل نباید بیشتر از mg/cm2 ۴ باشد.

 

دسته بندی محصولات