go to top

ساختمان  و الزامات کلی کابل­های SWR

ساختمان  و الزامات کلی کابل­های SWR

علی درگاهی

 

هادی

هادی­ها باید از جنس مس آنیل شده یا قلع اندود و مطابق گروه ۵ هادی­ها در استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ باشند.

در صورت آزمون هادی بر طبق استاندارد EN 10002-1 ، حداقل میانگین ازدیاد طول مفتول ها باید % ۱۵ و برای هر مفتول به صورت تکی ازدیاد طول حداقل % ۱۰ باشد.

یادآوری آزمون همه مفتول­های هادی لازم نیست، بهتر است %۵ مفتول­ها یا تعداد ۱۰ مفتول، هر کدام که کمتر است،  به صورت تصادفی انتخاب شود.

مقاومت الکتریکی هر هادی در دمای ۰C 20 باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ برای هر رده و گروه هادی مطابقت داشته باشد.

 

ساختمان هادی

 

ساختمان هادی ها باید با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴  مطابقت داشته باشد.

انطباق با الزامات استاندارد باید به وسیله بازرسی و اندازه گیری ارزیابی شود.

 

سیستم عایق

 

عایق باید از جنس مواد اکسترود شده SWR   باشد و الزامات مربوطه را  برآورده نماید.

میانگین ضخامت نامی عایق باید با مقادیر الزام شده در استاندارد های مربوطه  مطابقت نماید. حداقل ضخامت نقطه اي عايق از فرمول زير بدست  مي‌آيد:

 

ميليمتر ۱/۰- (ضخامت نامی عایق) ۹/۰ میلیمتر < حداقل ضخامت عایقی

 

 

کاربرد عایق

 

عایق باید به وسیله اکسترود شدن به کار رود و می تواند شامل یک یا چند لایه چسبیده بهم باشد. سیستم عایق باید دارای ساختمان فشرده و یکنواخت بوده و باید کاملا روی هادی ویا روی نوار جدا کننده قرار گیرد و باید برداشتن آن از روی هادی بدون آسیب دیدن هادی قلع اندود شده امکان پذیر باشد.

سیستم عایق باید صاف ، یکنواخت و کاملا دایره ای به کار رود.

انطباق با الزامات فوق باید بوسیله بازرسی و اندازه گیری ارزیابی شود.

 

نحوه قرارگیری رشته ها

 

رشته ها به صورت موازی در کنار هم قرار می گیرند .

یادآوری –  یک لایه نوار غیر جاذب رطوبت به صورت طولی یا عرضی بر روی هادی تابیده اعمال می شود. حداقل ضخامت نوار باید mm 036/0  با حداقل روی هم رفتگی % ۲۰  عرض نوار باشد.

 

روکش

 

روکش باید از جنس ماده اکسترود شده SWR باشد، طوری که الزامات این نوع آمیزه را برآورده نماید.

روکش باید شامل یک یا چند لایه اکسترود شده از یک نوع یکسان باشد.

روکش باید به رنگ آبی باشد ، مگر این که غیر از این تعیین شده باشد.

روکش باید به صورت یک یا دو لایه از یک نوع و کاملا چسبیده به هم به وسیله اکسترود شدن به کار رود.

روکش باید دارای ساختمان فشرده و یکنواخت بوده و باید طوری به کار رود که کاملا روی رشته ها یا نوار جدا کننده قرار بگیرد. سطح بیرونی روکش باید صاف باشد، یکنواخت، بدون برجستگی ، فرورفتگی یا دیگر عیوب باشد و نباید به رشته ها بچسبد.

روکش باید به آسانی و بدون هر گونه آسیب به عایق قابل برداشتن باشد.

انطباق با الزامات فوق باید به وسیله بازرسی و آزمون ارزیابی شود.

 

 

ضخامت روکش

 

حداقل میانگین ضخامت روکش نباید از مقدار الزام شده در استاندارد های مربوطه کمتر باشد.

حداقل ضخامت نقطه‌اي روكش برای کابل های تخت از فرمول زير به دست مي‌آيد:

 

میلیمتر ۱/۰ (ضخامت نامی روکش) ۸۵/۰ میلیمتر< حداقل ضخامت نقطه ای روکش

 

swrcable

شکل مقطع روکش کابل های تخت برای اندازه گیری ضخامت

دسته بندی محصولات