go to top

مقاومت عایقی

مقاومت عایقی

الف) در آب مقطر در

ب) در آب نمک در  (غلظت ۵%)

ج) در آب کلردار در   (غلظت ۴ppm)

 

– نمونه هایی از کابل های لاستیک PVC، و SWR در سایز  به مدت بیشتر از دوازده ماه (بازه های ۱۰ روزه و ۳۰ روزه) در سه شرایط مختلف شامل:

الف) در آب معمولی    ب) در آب معمولی    ج) آب نمک   (غلظت ۵%)

  • بررسی اندازه گیری میزان مقاومت عایقی آنها در حالات
  • فاز به فاز
  • فاز به بدنه
  • کل رشته ها به بدنه

دسته بندی محصولات