go to top
روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی       اندازه گیری  قطر کلی کابل   آزمون اندازه گیری قطر کلی کابل  باید بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳-۵۵۲۵ انجام گیرد. مقادیر بدست آمده باید در گستره مقادیر داده شده می بایستی متناسب با مقادیر مندرج در جداول ۱ و ۲ […]

ساختمان  و الزامات کلی کابل­های SWR

ساختمان  و الزامات کلی کابل­های SWR علی درگاهی   هادی هادی­ها باید از جنس مس آنیل شده یا قلع اندود و مطابق گروه ۵ هادی­ها در استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ باشند. در صورت آزمون هادی بر طبق استاندارد EN 10002-1 ، حداقل میانگین ازدیاد طول مفتول ها باید % ۱۵ و برای هر مفتول […]