go to top
روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی

روش  آزمون­های ابعادی و مقاومت عایق در کابل های درون چاهی       اندازه گیری  قطر کلی کابل   آزمون اندازه گیری قطر کلی کابل  باید بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳-۵۵۲۵ انجام گیرد. مقادیر بدست آمده باید در گستره مقادیر داده شده می بایستی متناسب با مقادیر مندرج در جداول ۱ و ۲ […]