go to top

نحوه اعمال و بکارگیری ضریب دما دراندازه گیری مقاومت عایقی

نحوه اعمال و بکارگیری ضریب دما دراندازه گیری مقاومت عایقی

 

توجه به این نکته بسیار حائز اهیمت است که دمای عایق ممکن است بسیار بالاتر یا پایین تر از دمای محیط باشد. هر گاه دمای عایق یا مقاومت عایقی اندازه گیری شده در آن دما معلوم باشد، می توان مقاومت عایقی در هر دمای دیگری را محاسبه نمود. ضرایب مربوط به تصحیح دما در مقاومت عایقی در جدول شماره-۹ ارائه شده است. دمای مرجع ° C  ۱۵ است.

محاسبات:

مقاومت عایقی را می توان با به کارگیری رابطه زیر در دمای مشخصی محاسبه کرد:

اندازه گیری مقاومت عایقی

که در آن:

R measured= مقاومت عایقی اندازه گیری شده عموماً بر حسب مگا اهم یا گیگا اهم.

R standard= مقاومت عایقی در دمای مورد نظر، همان واحد اندازه گیری مقاومت عایقی اندازه گیری شده.

T measured= دمای اندازه گیری شده عایق بر حسب سیلسیوس.

T standard= دمای مورد نظر برای عایق بر حسب سیلسیوس.

K= ضریب مخصوص برای نوع ماده عایقی.

به عنوان مثال می توانیم مقاومت عایقی در دمای مورد نظر را با به کارگیری داده های زیر محاسبه کنیم.

K= 1.16

T measured = ۵۰° C

R measured = ۲.۷ MΩ

T standard = ۱۵° C

با به کارگیری رابطه فوق مقاومت عایقی در دمای مورد نظر( ° C 15) مساوی با  MΩ ۴۸۷خواهد بود. توجه داشته باشید ۳۵ درجه تفاوت در دما، حدود ۲۰۰ برابر تغییر در مقاومت عایقی ایجاد خواهد کرد.

به کارگیری ضریب تصحیح دما در مقاومت عایقی

به روش دیگر مقاومت عایقی را می توان با استفاده از ضرایب مندرج در جدول -۹ در دمای مورد نظر تصحیح گرد. در این حالت، دمای استاندارد ° C   ۱۵ انتخاب شده است. ضریب تصحیح مقاومت عایقی در رابطه زیر به کار گرفته می شود:

R standard = R measured  . F

که در آن R standard و R measured   به همان معنای پیش گفته و F ضریب تصحیح مقاومت عایقی است که از جدول پیوست به دست می آید. مثلاً می توانیم با استفاده از داده های زیر، مقاومت عایقی را در دمای استاندارد ° C 15محاسبه کنیم:

K= 1.16

T measured = ۵۰° C

R measured = ۲.۷ MΩ

از روی جدول شماره-۹ در می یابیم که ضریب تصحیح دما برای مقاومت عایقی (F) برای ماده عایقی با ضریب ویژه ۱.۱۶ مساوی ۱۸۰.۳۱ است. به کارگیری این ضریب مقاومت عایقی در دمای استاندارد ( ° C 15) عبارت است از:

R standard = ۲.۷ × ۱۸۰.۳۱= ۴۸۷ MΩ

  • حداقل مقاومت عایقی قابل قبول (مقاومت برو/ نرو)

آزمون برو/ نرو بر روی کابل هایی که تازه نصب شده اند انجام می شود تا مشخص شود که عایق کابل در حین نصب آسیب دیده است یا خیر. حداقل مقاومت عایقی قابل قبول با رابطه زیر محاسبه می شود:

R Insulation = (V rated + ۱) . ()

که در آن:

R Insulation = حداقل مقاومت عایقی قابل قبول بر حسب مگا اهم.

V rated = ولتاژ نامی کابل (که بر روی کابل درج می شود.) بر حسب کیلو ولت.

L = طول کابل بر حسب متر

در مورد کابل هایی با ولتاژ نامی ۶۰۰ ولت حداقل مقاومت عایقی برای کابل های به طول ۳۰ تا ۳۰۰ متر در جدول -۸ زیر آمده است. (استاندارد IEEE 525)

جدول ۸ : حداقل مقاومت عایقی برای کابل های به طول ۳۰ تا ۳۰۰ متر

طول کابلحداقل مقاومت عایقی قابل قبول
۳۰.۵۱۶
۶۱۸
۹۱.۴۵.۳
۱۲۲۴
۱۵۲۳.۲
۱۸۳۲.۷
۲۱۳۲.۳
۲۴۴۲
۲۷۴۱.۸
۳۰۵۱.۶

دسته بندی محصولات