go to top

نحوه انجام آزمون تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در کابل های درون چاهی

نحوه انجام آزمون تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در کابل های درون چاهی

 

آزمون تعمیر و نگهداری پیشگیرانه عموماً بر روی کابلی انجام می شود که قبلاً به مدت زمان طولانی به کار گرفته شده است. (این زمان می تواند چند ماه یا چند سال باشد.) این آزمون برای نشان دادن هر گونه افت کیفیت در عملکرد عایق در طول زمان به کارگیری کابل می باشد. ثبت دقیق تاریخ انجام آزمون، مقاومت عایقی و همچنین دمای عایق هادی کابل باید دقیقاً انجام گیرد و بایگانی شود. این داده ها را می توان برای بررسی وضعیت کیفی عایق به کار گرفت.

ولتاژی که در این آزمون انتخاب می شود کمتر از KV  ۵  و  به مدت حداکثر تا یک دقیقه ، یا تا زمانی که مقدار خوانده شده مقاومت عایقی عدد ثابتی را نشان دهد، اعمال می شود. ولتاژ آزمون همان ولتاژ نامی کابل (ولتاژ خط به خط) انتخاب می شود. انتخاب هر ولتاژ دیگری بیش از این مقدارممکن است سبب ایجاد تنش درکابل و آسیب دیدگی زود هنگام در آن شود.

 

روش انجام آزمون

برای هر کابل مورد آزمون:

 

الف: طول کابل را اندازه گیری و ثبت نمایید. همچنین نوع کابل و سایز هادی آن را یادداشت نمایید.

ب: دمای عایق هادی کابل را اندازه گیری و ثبت نمایید. برای کابلی که دارای چند رشته سیم عایق شده است، اندازه گیری و ثبت دمای عایق یکی از رشته ها کافی است. این دما ممکن است با دمای محیط متفاوت باشد. خصوصاً در صورتی که کابل در معرض مستقیم نور خورشید قرار گرفته باشد.

 

ج: دو سر رشته های کابل را از همه تجهیزات و وسائل قطع کنید. این تجهیزات و وسایل شامل سویچ ها، پریز و هر گونه وسیله دیگری است که ممکن است به هادی های کابل متصل باشند، حتی سویچ بازی که به کابل متصل باشد،می تواند مداری با مقاومت کم را به دست دهد و اینگونه نشان دهد که کابل مورد نظردر آزمون مردود است.

د: رشته های کابل را از یکدیگر و نیز از سیم اتصال زمین جدا کنید تا امکان مناسب ترین قرائت برای مقاومت عایقی فراهم شود.

 

ه: هادی های لخت شده در دو سر کابل را از هر گونه کثیفی و آلودگی به خوبی تمیز نمایید. هنگام آزمون، هادی های دو سر کابل باید به طور کامل خشک شده باشند. این موضوع باعث بهبود دراندازه گیری می شود.

و: آزمون مقاومت عایقی را مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه تست انجام دهید. اعمال ولتاژ بین هر دو رشته از سیم های کابل، بین هر رشته کابل با سیم لخت اتصال زمین، شیلد ها و زره کابل توصیه می گردد. همه هادی های لخت اتصال زمین باید به یکدیگر و همچنین به شیلد و یا زره وصل و همگی به ارت متصل شوند. هر هادی عایق دار باید به طور جداگانه آزمون شده و نتیجه آزمون آن ثبت شود. در مورد کابل سه فاز، شامل سه هادی عایق دار (A, B, C) که با یک رشته سیم لخت اتصال زمین (G) به صورت کابل درآمده است. آزمون های پیشنهادی به صورت زیر می باشد:

  • A بهB
  • B بهC
  • C بهA
  • A بهG
  • B بهG
  • C بهG

ز: اندازه گیری های ثبت شده را بررسی کنید. این اندازه گیری ها به دلایل بررسی وضعیت کابل طی مرور زمان ثبت می شوند و تنها با مقادیر قبلی همان کابل مقایسه می گردند. باید توجه نمود که همه مقادیر مقاومت عایقی یا باید در دماهای یکسان ثبت شوند و یا مقادیر ثبت شده باید در دمای خاصی تصحیح شوند تا امکان مقایسه بین آنها فراهم شود. این نوع آزمون را معمولاً در فواصل زمانی معینی انجام دهند. پیشنهاد می شود فواصل زمانی سالیانه یا در سال یکبار برای این آزمون در نظر گرفته شود. جدول زیر برای جمع بندی آزمون های مقاومت عایقی میدانی مناسب است:

جمع بندی آزمون های مقاومت عایقی میدانی

تعمیر و نگهدارینصب 
موضوعیبرو/ نرونوع آزمون
کاربرد نداردالزامیشماره کلاف یا قرقره
کاربرد نداردالزامیتاریخ ساخت کابل
الزامیالزامیطول کابل
الزامیالزامینوع کابل
الزامیالزامیسایز هادی
الزامیاختیاریدمای عایق
ولتاژ نامی کابل = ولتاژ آزمونولتاژ نامی کابل = ولتاژ آزمونولتاژ آزمون
تا یک دقیقهتا یک دقیقهمدت زمان آزمون
الزامیاختیاریثبت نتایج مقاومت عایقی اندازه گیری شده
بر اساس داده های جمع آوری شده به مرور زمانR Insulation = (V rated + ۱) . ()

 

حداقل مقاومت عایقی قابل قبول

دسته بندی محصولات