go to top

ولتاژ نامی و شناسایی رشته ها در کابل های درون چاهی

ولتاژ نامی و شناسایی رشته ها در کابل های درون چاهی

 

کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب در ایران بر اساس الزامات مندرج در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی تدوین شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می بایستی تولید و عرضه گردند . در این گفتار به ویژگی های الزام شده در این دستورالعمل در خصوص ولتاژ اسمی و نشانه گذاری و شناسایی رشته های این گروه از محصولات خواهیم پرداخت .

ولتاژ اسمی

ولتاژ اسمی کابل، ولتاژ مرجعی است که کابل برای آن طراحی شده است و آزمون­های الکتریکی تعریف شده آن را برآورده مینماید.

ولتاژ اسمی به وسیله ترکیب پارامترهای زیر بر حسب ولت بیان می­گردد:

U۰/U (Um)

که در آن

U۰ولتاژ اسمی متناوب (r.m.s) بین هر هادی عایق شده و زمین، یعنی پوشش فلزی کابل یا یک واسطه پیرامون آن است، برای مثالV 600 U۰=.

U  ولتاژ اسمی متناوب (r.m.s) بین هر دو فاز هادی­های کابل چند رشته-ای یا سیستم کابل­های تک رشته­ای است، برای مثال  V 1000U=.

Um  بیشترین مقدار ولتاژ متناوب (r.m.s) بالاترین ولتاژ شبکه که تجهیزات میتوانند در آن کار کنند،برای مثال V 1200Um=.

در یک سیستم جریان متناوب ولتاژ اسمی کابل باید حداقل معادل ولتاژ نامی سیستمی باشد که برای آن در نظر گرفته شده است.

ولتاژ اسمی کابل­های تحت پوشش این استاندارد باید به شرح زیر باشد:

KV (2/1) 1/۶/۰(mm۲۵/۱ تا mm۲۲۴۰)

 

    نشانه­گذاری و شناسایی

نشانه­گذاری کابل

نشانه­گذاری روی کابل­ها باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 

– نام  و/ یا  نشان سازنده– کد مشخصه ( در صورت نیاز )
– شماره و یا کد استاندارد مربوطه– تاریخ و ساعت تولید کابل
– ولتاژ اسمی– شماره پروانه بهداشتی و علامت آن
– سطح مقطع هادی– شماره متراژ

 

یک نمونه نشانه­گذاری به شرح زیر می باشد:

XYZ Cable Co. -a×b mm۲– ولتاژ اسمی –  شماره استاندارد -(کد مشخصه) – تاریخ و ساعت تولید کابل –

شماره متراژ  -شماره پروانه بهداشتی و علامت آن-

a     تعداد رشته

b    سطح مقطع رشته

XYZ نام و نشان سازنده کابل

نشانه­گذاری باید با الزامات بند ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۰۷ مطابقت داشته باشد.

یادآوری شماره پروانه بهداشتی مربوط به تاییدیه نشر فلزات سنگین از طرف سازمان نظارت بر غذا و دارو می باشد .

 

شناسایی رشته

 

رنگ بندی ترجیحی رشته های کابل های درون چاهی  براساس الزامات مربوطه دردستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی به شرح زیر است:

 

  • کابل های تک رشته ایی رنگ بندی ترجیحی ندارد.
  • کابل های سه رشته ای مشکی، آبی، قهوه ای
  • کابل های چهار رشته ای مشکی، آبی، قهوه ای، طوسی

یادآوری در کابل های سه رشته ای تخت  رنگ رشته میانی باید آبی باشد.

شناسایی هر رشته در کابل باید به وسیله رنگ باشد. رنگ باید روی سطح و یا در کل عایقبه کار رود. پایداری رنگ باید بر طبق آزمون داده شده در بند های ۳ و ۴ استانداردملی ایران شماره ۱-۶۰۷ ارزیابی شود.

 

۵-۳  پیوستگی نشانه گذاری

هر خط نشانه تعریف شده باید به صورت پیوسته تکرار شود طوری که فاصله بین انتهای خط نشانه و شروع آن بیشتر از مقادیر زیر نباشد:

الف) mm 550 در صورتی که نشانه گذاری روی سطح بیرونی کابل باشد.

ب) mm 275 در صورتی که نشانه گذاری روی عایق یا نوار باشد.

انطباق با این استاندارد باید از طریق اندازه گیری وبررسی چشمی ارزیابی شود.

 

 

۵-۴  پایداری نشانه گذاری

نشانه گذاری چاپ شده باید پایدار باشد.انطباق باید بوسیله آزمون داده شده در بند ۱۰-۱ استاندارد

EN 50305 ارزیابی شود.

۵-۵   خوانا بودن نشانه گذاری

تمام نشانه ها باید خوانا باشند. نشانه گذاری چاپ شده باید به رنگ های روشن باشد.

دسته بندی محصولات