go to top

آزمون نفوذ آب در کابل

آزمون نفوذ آب در کابل

 

یکی از ویژگی های بارز کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب SWR ، مقاومت این نوع از کابل ها در برابر نفوذ آب به هنگام آسیب دیدگی روکش و یا خرابی مفصل بندی و به طبع آن نفوذ آب از محل مفصل می باشد . بر این اساس آزمون نفوذ آب در این نوع از کابل ها بسیار حائز اهمیت بوده و می بایستی به روش صحیحی انجام پذیرد .

 

 

 

 

 

آزمون نفوذ آب در کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب در دو مرحله به شرح زیر انجام می گردد :

 

مرحله ۱:

 

نمونه ای از کابل به طول ۳ متر که تحت هیچ گونه آزمون دیگری قرار نگرفته است  تهیه می شود. برشی  مربعی شکل به ابعاد  ۲ × ۲ سانتی متر  از وسط کابل بر داشته به طوری که هیچ صدمه ای به عایق و سایر پوشش های میانی وارد شود. نمونه را در یک لوله سه راهی شکل به اندازه ابعادی  ۱ × ۱ متر  مطابق شکل شماره ۱ قرار می دهیم .   پس از قرار گرفتن کابل در داخل لوله مطابق روش نشان داده شده در شکل ۱ دو سر کابل آب بندی می شود.

پس از آب بندی  دو سر کابل، لوله عمودی را پر از آب نموده و به مدت ۲۴ ساعت در این حالت  نگه داشته می شود.

پس از مدت زمان فوق نباید هیچ گونه نشانه ای از نشت آب در دو سر کابل مشاهده شود.

 

 

 

 

 

 

مرحله ۲:

 

نمونه کابل آزمون شده در مرحله ۱ را در دستگاه آزمون  نفوذ آب تحت فشار مطابق شکل ۲ قرار می دهیم . دو سر کابل را با تجهیزات مناسب آب بندی نموده سپس فشار هیدرواستاتیکی محفظه را به آرامی به ۴۰ بار  می رسانیم . فشار را مدت زمان ۱۵ دقیقه روی کابل اعمال می کنیم  .

 

 پس از  مدت زمان فوق نباید هیچ گونه نشتی آب در دو سر کابل مشاهده شود.

 

 

 

نفوذ آب

 

 

 

 

قابل ذکر است جهت انجام این تست با توجه به فشار بالای مورد نیاز می بایستی از تجهیزاتی مناسب و ایمن بهره گرفته شود .

 

 

نفوذ آب

دسته بندی محصولات