go to top

آزمون های ویژگی الکتریکی عایق در کابل های درون چاهی

آزمون های ویژگی الکتریکی عایق در کابل های درون چاهی

 

مقاومت الکتریکی هادی

آزمون باید بر طبق بند ۶-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ انجام گیرد.

مقادیر بدست آمده نباید بیشتر از مقادیر داده شده در جدول­های مربوطه و متناسب با اندازه کابل باشد.

 آزمون ولتاژ

آزمون ولتاژ عایق

آزمون باید بر طبق بند  ۱۵-۳ استاندارد ۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ  a.c یا d.c و تحت شرایط زیر انجام گیرد:

– طول نمونه                 m ۲۰

– زمان اعمال ولتاژ         min ۵

– دمای آزمون              °C±۲۰)

مقدار ولتاژ آزمون باید مطابق جدول زیر باشد:

 

ولتاژ اسمی (U0)

Kv

ولتاژ آزمون (r.m.s)

kV

ولتاژ آزمون (d.c)

kV

۶/۰۵/۳۴/۸

 

نباید هیچ گونه شکست الکتریکی در عایق رخ دهد.

 

آزمون ولتاژ  روی کابل تکمیل شده

آزمون باید بر طبق بند  ۱۵-۳ استاندارد ۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ  a.c یا d.c و تحت شرایط تعیین شده در بند ۱۵-۳-۳  برای کابل های چند رشته ای بدون حفاظ فلزی انجام گیرد.

در نتیجه آزمون نباید هیچ گونه شکست الکتریکی  رخ دهد.

 آزمون ولتاژ ۴ ساعته

آزمون باید بر طبق بند  ۱۷-۳ استاندارد ۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ  a.c برابر  با  U0 ۴ و طبق شرایط تعیین شده انجام گیرد.

در نتیجه آزمون نباید هیچ گونه شکست الکتریکی  رخ دهد.

 

مقاومت دی الکتریک

آزمون باید بر طبق بند ۶-۸ استاندارد EN 50305 و با شرایط زیر انجام گیرد:

– دمای آب               °C±۲۰)

– مدت زمان غوطه وری         h۱

 

ولتاژ اسمی (U0)

Kv

حداقل ولتاژ شکست (a.c)

Kv

۶/۰۶

 

در نتیجه این آزمون نباید شکست الکتریکی در ولتاژ کمتر از حداقل ولتاژ شکست الکتریکی بوجود آید.

 

آزمون جرقه

آزمون باید بر طبق بند ۶-۵ استاندارد EN 50305  با استفاده از یکی از شرایط زیر انجام گیرد:

الف) آزمون ولتاژ a.c)50 HZ) :

) kVضخامت عایق مشخص شده۳ kV+(5×

 

ب) آزمون ولتاژ d.c:

Va.c×۱.۵

دسته بندی محصولات