go to top

انتخاب تجهیزات راه اندازی چاه – تابلو راه انداز

انتخاب تجهیزات راه اندازی چاه  تابلو راه انداز

 

نوع راه انداز بر اساس شرایط پمپاژ انتخاب می گردد .

روش ستاره و مثلث در حال منسوخ شدن بوده و به تدریج جای خود را به راه اندازهای الکترونیکی داده است  . از مزایای مهم این راه اندازها حفاظت کامل الکتروپمپ ، راه اندازی و توقف نرم و کنترل شده می باشد . در این روش ضربات مکانیکی و ضربه قوچ به حداقل ممکن می رسد .

بایستی توجه داشت که هرچند راه اندازی با درایو نسبت به سافت استارتر مزایای بیشتری دارد اما به خاطر داشته باشیم این دو راه انداز باید متناسب با نوع سیستم پمپاژ بکار گرفته شود .

از سافت استارترها در راه اندازی الکتروپمپ های شناور در چاه ها و از درایو در راه اندازی الکتروپمپ های افقی در ایستگاه های پمپاژ با دبی ثابت یا متغیر ، ایستگاه های پمپاژ تزریق به شبکه ، الکتروپمپ های شناور در چاه های دارای ماسه یا کدورت با رعایت کاهش دور در حد آسیب ندیدن کف گرد استفاده       می گردد .

 

دسته بندی محصولات