go to top

بررسی ویژگی های کابل های SWR

بررسی ویژگی های کابل های   SWR

(در مقایسه با کابل های لاستیکی و PVC)

 

 • بررسی های انجام گرفته شامل:
 • جذب آب

الف) در آب مقطر در

ب) در آب نمک در  (غلظت ۵%)

ج) در آب کلردار در  (غلظت ۴ppm)

 • کهنگی (تغییرات ویژگی های مکانیکی قبل و بعد از قرار گرفتن در آب)

الف) در آب مقطر در

ب) در آب نمک در  (غلظت ۵%)

ج) در آب کلردار در   (غلظت ۴ppm)

 • مقاومت عایقی

الف) در آب معمولی

ب) در آب معمولی

در آب نمک  (غلظت ۵%)

 • سفتی و سختی
 • مفصل بندی و آزمون فشار استاتیک
 • آپارات
 • حرارتی
 • رزینی
 • فلزات سنگین، آلاینده های شیمیایی و سمی آزادشده در آب آشامیدنی

(در آب معمولی )

 • سرب
 • کادمیم
 • جیوه
 • قیمت تمام شده
 • جذب آب

الف) در آب مقطر در

ب) در آب نمک در  (غلظت ۵%)

ج) در آب کلردار در   (غلظت ۴ppm)

 • نمونه هایی از کابل های لاستیک PVC، و SWR در دو اندازه و  به مدت ۱۲۰ روز (۸ بازه ۱۵ روزه) در سه نوع آب مقطر، آب نمک ۵% و آب کلردار ۴ppm قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی ویژگی های کابل های و  SWR بررسی ویژگی های کابل های و  SWR بررسی ویژگی های کابل های و  SWR بررسی ویژگی های کابل های و  SWR

دسته بندی محصولات