go to top

تحلیل نتایج آب مقطر

تحلیل نتایج آب مقطر

 

 

 

بیشتری میزان جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی با شیب بالا

SWR و PVC مشابه یکدیگر و با شیب بسیار کم در حال افزایش

 

 

 

نام کابلاولین عدد جذب آبآخرین عدد جذب آبشیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل  لاستیک۰/۰۰۵۹۷۰/۰۱۹۵۷۰/۰۱۱۳
روکش کابل  SWR۰/۰۰۰۹۱۰/۰۰۲۶۷۰/۰۰۱۵
روکش کابل  PVC۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۱۲۷۰/۰۰۰۷

 

نام کابلاولین عدد جذب آبآخرین عدد جذب آبشیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل  لاستیک۰/۰۰۷۰۶۰/۰۲۲۳۷۰/۰۱۲۸
روکش کابل  SWR۰/۰۰۰۹۱۰/۰۰۳۲۲۰/۰۰۱۹
روکش کابل  PVC۰/۰۰۰۶۱۰/۰۰۱۶۸۰/۰۰۰۹

 

دسته بندی محصولات