go to top

تحلیل نتایج آب نمک | آب کلردار

تحلیل نتایج آب نمک

بیشترین جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی و با شیب بالا

SWR و PVC مشابه یکدیگر افزایش با شیب بسیار کم

  • نتایج جذب آب (آب کلردار) در نمودارهای ادامه

(مقایسه روکش کابل ها با یکدیگر)

 

 

 

دسته بندی محصولات