go to top

تحلیل نتایج کابلهای swr در آب مقطر

تحلیل نتایج کابلهای swr در آب مقطر

بیشتری میزان جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی با شیب بالا

SWR و PVC مشابه یکدیگر و با شیب بسیار کم در حال افزایش

نام کابلاولین عدد جذب آبآخرین عدد جذب آبشیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل  لاستیک۰۰۵۹۷/۰۰۱۹۵۷/۰۰۱۱۳/۰
روکش کابل  SWR۰۰۰۹۱/۰۰۰۲۶۷/۰۰۰۱۵/۰
روکش کابل  PVC۰۰۰۴۳/۰۰۰۱۲۷/۰۰۰۰۷/۰

 

نام کابلاولین عدد جذب آبآخرین عدد جذب آبشیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل  لاستیک۰۰۷۰۶/۰۰۲۲۳۷/۰۰۱۲۸/۰
روکش کابل  SWR۰۰۰۹۱/۰۰۰۳۲۲/۰۰۰۱۹/۰
روکش کابل  PVC۰۰۰۶۱/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰۰۹/۰

دسته بندی محصولات