go to top

تحلیل نتایج کابلهای swr در آب مقطر

تحلیل نتایج کابلهای swr در آب مقطر

بیشتری میزان جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی با شیب بالا

SWR و PVC مشابه یکدیگر و با شیب بسیار کم در حال افزایش

نام کابل اولین عدد جذب آب آخرین عدد جذب آب شیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل لاستیک ۰۰۵۹۷/۰ ۰۱۹۵۷/۰ ۰۱۱۳/۰
روکش کابل SWR ۰۰۰۹۱/۰ ۰۰۲۶۷/۰ ۰۰۱۵/۰
روکش کابل PVC ۰۰۰۴۳/۰ ۰۰۱۲۷/۰ ۰۰۰۷/۰

 

نام کابل اولین عدد جذب آب آخرین عدد جذب آب شیب افزایش میزان جذب آب
روکش کابل لاستیک ۰۰۷۰۶/۰ ۰۲۲۳۷/۰ ۰۱۲۸/۰
روکش کابل SWR ۰۰۰۹۱/۰ ۰۰۳۲۲/۰ ۰۰۱۹/۰
روکش کابل PVC ۰۰۰۶۱/۰ ۰۰۱۶۸/۰ ۰۰۰۹/۰

دسته بندی محصولات