go to top

ساختمان و الزامات کلی کابل های درون چاهی

ساختمان و الزامات کلی کابل های درون چاهی

 

 

کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب در ایران بر اساس الزامات مندرج در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی تدوین شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می بایستی تولید و عرضه گردند . در این گفتار به ویژگی های الزام شده در این دستورالعمل در نحوه انجام آزمون ولتاژ و بررسی مقاومت عایقی این گروه از محصولات خواهیم پرداخت .

آزمون ولتاژ

آزمون ولتاژ عایق

آزمون باید بر طبق بند ۱۵-۳ استاندارد۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ a.c یا d.c و تحت شرایط زیر انجام گیرد:
– طول نمونه m 20
– زمان اعمال ولتاژ min 5
– دمای آزمون °C (5±۲۰)
مقدار ولتاژ آزمون باید مطابق جدول زیر باشد:

 

ولتاژ اسمی (U۰)

Kv

ولتاژ آزمون (r.m.s)

kV

ولتاژ آزمون (d.c)

kV

۶/۰۵/۳۴/۸

نباید هیچ گونه شکست الکتریکی در عایق رخ دهد.

آزمون ولتاژ  روی کابل تکمیل شده

آزمون باید بر طبق بند  ۱۵-۳ استاندارد ۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ  a.c یا d.c و تحت شرایط تعیین شده در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی برای کابل های چند رشته ای بدون حفاظ فلزی انجام گیرد.

در نتیجه آزمون نباید هیچ گونه شکست الکتریکی  رخ دهد.

 

    آزمون ولتاژ ۴ ساعته

آزمون باید بر طبق بند  ۱۷-۳ استاندارد ۱-۳۵۶۹ با استفاده از یک ولتاژ   a.cبرابر  با  U۰ ۴ و طبق شرایط تعیین شده انجام گیرد.

در نتیجه آزمون نباید هیچ گونه شکست الکتریکی  رخ دهد.

 

      مقاومت عایقی

    مقاومت حجمی

مقاومت حجمی عایق کابل باید در دمای °C 20  و°C 70 بر طبق بند ۱۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۶۹ انجام گیرد.

نتیجه آزمون باید با مقادیر مندرج در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی مطابقت داشته باشد.

    ثابت مقاومت عایقی

ثابت مقاومت عایق کابل باید در دمای  °C20  و °C70 بر طبق بند ۱۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره۱-۳۵۶۹  محاسبه شود.

نتیجه آزمون باید با مقادیر مندرج در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی مطابقت داشته باشد.

 

    مقاومت عایقی فاز به فاز

این آزمون برای بررسی افت مقاومت عایقی کابل تعریف شده است و می تواند بر حسب توافق بین تولید کننده و خریدار انجام گیرد.در این آزمون به طور مرتب و مطابق برنامه زمان بندی خاص، آزمون مقاومت عایقی بر روی کابل انجام و داده های آن پس از جمع آوری مورد بررسی قرار می گیرند. به گونه ای که پس از تصحیح دما در ۱۵ درجه سانتی گراد و تصحیح طول به ۱۰۰۰ متر و بعد از کاهش و تثبیت نسبی عایق کابل در ماه دوم پس از شروع آزمون :

  • عدد مقاومت عایقی نبایستی از مقدار تعیین شده در جداول مربوطه دردستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی کمتر باشد.
  • پس از این تثبیت تا پایان سال اول بعد از نصب، کاهش مقاومت عایقی از ۱۰ درصد مقدار تثبیت شده تجاوز نکند.

 

باتوجه به اینکه اندازه گیری مقاومت عایقی فازبه فاز وفاز به بدنه درطول دوره بهره برداری صورت میگیرد وکابل موردنظربا سیم پیچ الکتروپمپ موازی می شود بنابراین چنانچه سیم پیچ الکتروموتوردارای اتصال بدنه یا مشکل عایقی باشد، از آنجائیکه عدداندازه گیری شده حاصل دومقاومت موازی است بنابراین مقاومت بدست آمده بسته به مقاومت سیم پیچ تغییر میکند ومقاومت عایقی کابل راکاهش می دهد لذا باید ازسالم ویاقابل قبول بودن مقاومت عایقی سیم پیچ الکتروموتورشناور اطمینان داشته باشیم ( بطورخلاصه کیفیت سیم پیچ الکتروموتور، مقاومت عایقی کابل رابا ابهام مواجه می نماید ، البته عکس این قضیه هم می تواند اتفاق بیافتد) ، لذا جهت اندازه گیری مقاومت عایقی الزامات مندرج در بند ۵ دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی با عنوان

پایش کیفیت بر اساس مقاومت عایقی ، می بایستی لحاظ گردد .

یادآوری – چون آزمون مقاومت عایقی و نتایج حاصله از آن به عواملی نظیر دما و رطوبت وابسته است، به همین دلیل در آماده سازی کابل باید دقت کافی به عمل آید.

دسته بندی محصولات