go to top

ساختمان و الزامات کلی کابل های درون چاهی

 

کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب در ایران بر اساس الزامات مندرج در دستورالعمل کنترل کیفیت ، انتخاب ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از کابل های مورد استفاده در فناوری های آب آشامیدنی تدوین شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می بایستی تولید و عرضه گردند . در این گفتار به ویژگی های الزام شده در این دستورالعمل در خصوص تاب رشته ها و ویژگی های روکش و نیز مشخصات ابعادی این گروه از محصولات خواهیم پرداخت .

 

 

ساختمان  و الزامات کلی کابل­ها

 

به هم پیچیدن رشته­ها و پرکننده­ها

 

رشته­ها باید به طورپیوسته در جهت گام راست یا چپ به هم پیچانده شوند. گام رشته­های اولیه نباید بیشتر از ۲۴ برابر قطر دسته رشته ها در کابل باشد.

در کابل های گرد: رشته ها به صورت تابیده کنار یکدیگر قرار می گیرند.

در کابل های تخت: رشته ها به صورت موازی در کنار هم قرار می گیرند.

 

یادآوری۱ –یک لایه نوار پیچشی غیر جاذب رطوبت به صورت عرضی بر روی رشته های تابیده گردباید اعمال شود. حداقل ضخامت نوار بایدmm 036/0 با حداقل روی هم رفتگی ۲۰%عرض نوار باشد.

 

 

روکش

روکش باید از جنس ماده اکسترود شده و از آمیزه آلیاژی از نوع  الاستومر/ گرما نرم باشد که ساختار آن  نباید از جنس همو پلیمر خالص پلی وینیل کلراید ( PVC) باشد.

روکش باید شامل یک لایه اکسترود شده باشد.

روکش باید به رنگ آبی باشد.

روکش باید دارای ساختمان فشرده و یکنواخت بوده و طوری به کار رود که کاملا” روی رشته ها یا نوار جدا کننده قرار بگیرد.سطح بیرونی روکش باید صاف ،یکنواخت، بدون برجستگی ، فرورفتگی یا دیگر عیوب باشد و نباید به رشته ها بچسبد.

روکش باید به آسانی و بدون هر گونه آسیب به عایق قابل برداشتن باشد.

یادآوری- یک جدا کننده شامل یک یا چند نوار بایدعلاوه بر نوار غیر جاذب رطوبت برای ممانعت از نفوذ آب باید در زیر روکش قرار بگیرد.

انطباق با الزامات فوق باید به وسیله بازرسی و آزمون ارزیابی شود.

 

ضخامت روکش

حداقل میانگین ضخامت روکش کابل های گرد و تخت نباید از مقدار داده شده در جدول۱ و ۲ کمتر باشد.

حداقل ضخامت نقطه‌اي روكش برای کابل های تخت و گرد از فرمول زير به دست مي‌آيد:

میلیمتر ۱/۰ – (ضخامت نامی روکش) ۸۵/۰ میلیمتر< حداقل ضخامت نقطه ای روکش

 

شکل ۱- شکل مقطع روکش کابل های تخت برای اندازه گیری ضخامت

   قطر کلی

قطر کلی کابل باید مطابق  جدول ۱ و ۲ برای هر نوع و اندازه کابل باشد.

قطر کلی باید در گستره داده شده برای هرنوع کابل باشد.

 

جدول ۱-مشخصات ابعادی کابل های  گرد     (۰.۶/۱ kV )

 

مقاومت الکتریکی هادی

قطر بیرونی کابلضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

سطح مقطع و تعداد رشته ها
حداکثر در دمای °C20  (Ω/km)حداکثر (mm )حداقل (mm)
۱۲.۹۰۱۲۱۰.۸۱.۸۰.۸۳ × ۱.۵
۷.۷۰۱۲.۵۱۱.۷۱.۸۰.۸۳ × ۲.۵
۴.۸۰۱۴.۴۵۱۲.۶۶۱.۸۱۳ × ۴
۳.۲۰۱۵.۷۳۱۳.۸۱۱.۸۱۳ × ۶
۱.۸۵۱۷.۹۸۱۵.۸۳۱.۸۱۳ × ۱۰
۱.۱۷۲۰.۸۷۱۸.۴۲۱.۸۱۳ × ۱۶
۰.۷۵۷۲۴.۷۲۲۱.۸۸۱.۸۱.۲۳ × ۲۵
۰.۵۳۷۲۷.۵۲۴.۳۷۱.۸۱.۲۳ × ۳۵
۰.۳۷۴۳۲۲۸.۴۱.۸۱.۴۳ × ۵۰
۰.۲۶۴۳۶.۲۷۳۲.۲۵۱.۹۱.۴۳ × ۷۰
۰.۲۰۰۴۱.۴۱۳۶.۸۵۲.۱۱.۶۳ × ۹۵
۰.۱۶۱۴۵.۳۷۴۰.۴۰۲.۲۱.۶۳ × ۱۲۰
۰.۱۲۹۵۰.۵۰۴۵.۰۱۲.۳۱.۸۳ × ۱۵۰
۰.۱۰۶۵۵.۶۴۴۹.۶۲۲.۵۲۳ × ۱۸۵
۰.۰۸۰۱۶۰.۷۸۵۴.۲۳۲.۷۲.۲۳ × ۲۴۰

 

 

جدول ۲-مشخصات ابعادی کابل های  تخت(۰.۶/۱ kV )

مقاومت الکتریکی هادیقطر بیرونی کابلضخامت نامی روکش

(mm)

ضخامت نامی عایق

(mm)

سطح مقطع و تعداد رشته ها
قطر بزرگقطر کوچک
حداکثر در دمای ˚C 20  (Ω/km)حداکثر (mm )حداقل (mm)حداکثر (mm )حداقل (mm)
۱۲.۹۰۱۷.۳۱۵.۵۷.۷۶.۹۱.۸۰.۸۳ × ۱.۵
۷.۷۰۱۸.۸۱۷۸.۲۷.۴۱.۸۰.۸۳ × ۲.۵
۴.۸۰۲۰.۹۵۱۷.۴۹.۵۱۸.۲۱.۸۱۳ × ۴
۳.۲۰۲۲.۷۷۱۹.۸۱۰.۱۶۸.۷۶۱.۸۱۳ × ۶
۱.۸۵۲۵.۸۱۲۱.۹۱۱.۲۵۹.۷۱.۸۱۳ × ۱۰
۱.۱۷۲۹.۸۹۲۵.۶۸۱۲.۷۱۱۰.۹۶۱.۸۱۳ × ۱۶
۰.۷۵۷۳۵.۳۱۳۰.۶۹۱۴.۶۵۱۲.۶۳۱.۸۱.۲۳ × ۲۵
۰.۵۳۷۳۹.۲۶۳۴.۳۵۱۶.۰۷۱۳.۸۵۱.۸۱.۲۳ × ۳۵
۰.۳۷۴۴۵.۵۱۴۰.۱۴۱۸.۳۱۵.۷۸۱.۸۱.۴۳ × ۵۰
۰.۲۶۴۵۱.۴۹۴۵.۶۸۲۰.۶۱۷.۷۶۱.۹۱.۴۳ × ۷۰
۰.۲۰۰۵۸.۵۵۲.۱۷۲۳.۴۲۲۰.۱۹۲.۱۱.۶۳ × ۹۵
۰.۱۶۱۶۴.۱۵۷.۳۵۲۵.۵۸۲۲.۰۵۲.۲۱.۶۳ × ۱۲۰
۰.۱۲۹۷۱.۱۲۶۳.۸۵۲۸.۲۵۲۴.۳۵۲.۳۱.۸۳ × ۱۵۰
۰.۱۰۶۷۶.۷۳۶۹.۰۵۳۰.۵۷۲۶.۳۵۲.۵۲۳ × ۱۸۵
۰.۰۸۰۱۸۲.۳۴۷۴.۲۵۳۲.۸۹۲۸.۳۵۲.۷۲.۲۳ × ۲۴۰

 

دسته بندی محصولات