go to top

سختی و سفتی

سختی و سفتی (Hardness & Stifness)

سختی در تعریف: مقاومت یک جسم در برابر فرورفتگی اجسام سخت تر از خود، در آن

واحد سختی Shore A- (برای پلیمرهای نرم)

سفتی در تعریف: سطح زیر منحنی تنش – کرنش

 

مقایسه کابل های PVC و SWR و RUBBER

ردیفنام آزمونشرایط و ویژگی های آزمونمقایسه
RUBBER, SWRPVC, SWR
۱جذب آب (روکش)آب مقطر درروکش ۷Rubber برابر SWRروکش SWR دو برابر PVC
آب نمک درروکش ۵/۵Rubber برابر SWRروکش SWR دو برابر PVC
آب کلردارروکش ۵/۵Rubber برابر SWRروکش ۱/۵ SWR برابر PVC
۳کهنگی (روکش)استقامت کششی  در آب مقطرروکش SWR دو برابر Rubberروکش SWR تقریبا برابر PVC
ازدیاد طول (%) در آب مقطرروکش SWR 10% بیشتر از Rubberروکش SWR 60% بیشتر از PVC
نکته: در تمامی موارد کمترین میزان جذب آب مربوط به آب نمک می باشد، در مورد SWR و PVC بیشترین میزان جذب آب مربوط به آب کلردار و در مورد لاستیک میزان جذب آب در آب مقطر و کلر تقریبا یکسان است.
۵مقاومت عایقی کل فازها به بدنهآب معمولی درSWR 5/1 برابر RubberSWR 12 برابر PVC
آب معمولی درSWR 4 برابر RubberSWR 39 برابر PVC
آب نمک درSWR دو برابر RubberSWR 28 برابر PVC
۶وزن مخصوصروکشیکسانی وزن مخصوص SWR و RubberSWR 15 تا ۲۵% سبکتر PVC
عایقSWR 8% سبکتر Rubber
مجموعSWR 10 تا ۲۰% سبکتر Rubber
۷

۸

استقامت کششی

ازدیاد طول

آب

آب

SWR 5/1 برابر Rubber
SWR تقریبا مساوی Rubber
۹ پس از قرار گرفتن در آب این موضوع به نفع SWR تغییر ماهیت داد.
۹قیمتSWR 20 تا ۳۰% ارزانتر Rubber
۱۰مهاجرت فلزات و عناصر سنگین و سمیسرب، جیوه، باریم، کادمیم، آرسنیک و …وجود بسیار ناچیز فلزات سنگین و مواد سمی در مواد SWR گزارش شده در حالیکه وجود سرب، کادمیم و … در مواد لاستیک گزارش شده است.

 

مفصل بندی و آزمون فشار استاتیک

  • آپارات
  • حرارتی
  • رزینی

دسته بندی محصولات