go to top

طبقه بندی صافی ها

طبقه بندی صافی ها

طبقه بندی صافی ها

 

تا کنون طبقه بندی های گوناگونی بر حسب سرعت صاف سازی ، روش تمیز کردن ، نوع و تعداد بستر و… برای صافی ها ارائه گردیده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد :

۱- بر حسب سرعت صاف سازی و روش تمیز کردن ، صافی ها به دو دسته صافی شنی کند و صافی شنی تند تقسیم بندی می گردند . این تقسیم بندی ، متداول ترین نوع طبقه بندی صافی ها است و بیش از سایر تقسیم بندی ها مورد استفاده قرار می گیرد .

۲-  بر حسب نوع بستر ، صافی ها را به انواع یک بستره ، دو بستره و چند بستره تقسیم می نمایند . صافی های دو و چند بستره به دلیل امکان نفوذ بیشتر ذرات در آن  و استفاده از تمام ظرفیت صافی در زدایش مواد معلق ، ابتدا در تصفیه پیشرفته فاضلاب ها مورد استفاده قرار گرفتند . امروزه به دلیل سرعت بیشتر آنها در پالایش آب و افزایش زمان کارکرد صافی ، کاربرد این نوع صافی ها نیز در تصفیه آب آشامیدنی متداول گردیده است .

صافی شنی تند

صافی های شنی اغلب به عنوان آخرین مرحله زلال سازی در تصفیه خانه های آب شهری مورد استفاده قرار می گیرند . در مقایسه با صافی های کند ، در صافی های تند به دلیل استفاده از ماسه درشت تر در بستر صافی ، منافذ بستر وسیع بوده و آلاینده های آب خام تا عمق بیشتری در بستر نفوذ می نمایند و به همین دلیل ظرفیت بیشتری از بستر صافی ، در نگهداری آلاینده ها مورد استفاده قرار می گیرد .

طبقه بندی صافی ها

طبقه بندی صافی ها

این قابلیت تصفیه آب های با کدورت بیشتر را ممکن می سازد ، به طوری که اگر کدورت آب خام کمتر از واحد NTU به واحد های پیش تصفیه نیازی نخواهد بود . سرعت تصفیه آب در صافی های شنی تند بمراتب بیشتر از صافی های کند است . با یستی توجه داشت که سعت تصفیه بیشتر آب در صافی به این معنی است که صافی مقدار آب بیشتری را در واحد زمان و در واحد بستر تصفیه می کند . بالا بودن سرعت تصفیه آب در صافی های شنی تند ، منجر به استفاده گسترده از آنها در تصفیه آب شهری گردیده است .با این حال توانایی صافی های شنی تند در زدایش عوامل بیولوژیک آب ، کمتر از صافی های شنی کند است و به همین علت پیش بینی واحد های گند زدایی ، پس از صافی های شنی تند الزامی است .

صافی های شنی تند مورد استفاده در تصفیه خانه ههای آب شهری اغلب روباز بوده و جریان آب در صافی ، به صورت ثقلی و از بالا به پایین است . با این حال انواع دیگری از این صافی ها ، نظیر صافی های تند تحت فشار و صافی های با جریان پایین به بالا نیز ممکن است برای مقاصد ویژه ای همچون تصفیه آب های صنعتی ، استخرهای شنا و یا شهرک ها مورد استفاده قرار گیرند .

دسته بندی محصولات