go to top

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

پلی اتیلن کراس لینک

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

به رغم ویژگی های بسیار خوب ماده گرما – نرم پلی اتیلن ، از آنجا که در دمای فراتر از ۷۰  درجه سانتیگراد نرم می شود ، مصرف آن محدود شده است . ولی در اثر پختن یا کراس لینک کردن آن می توان بر این محدودیت چیره شد .

فرآیند پخت بسپار پلی اتیلن با روشهای مختلف و گوناگون انجام می گیرد که در ایم مبحث به دو روش آن می پردازیم :

پلی اتیلن کراس لینک

پلی اتیلن کراس لینک

  • فرآیند پخت با روش پراکسید

در فرآیند پخت ، بنیان ملکولی برخی از مواد آلی به ویژه پراکسیدهای آلی نقش اساسی دارند . این مواد در دمای بالا به بنیان های به شدت واکنش پذیر تقسیم می شوند .

در فرآیند پخت پس از آنکه ماده پلی اتیلن را در شرایط ویژه به دمای مطلوب رساندند به آن پراکسید می افزایند ، پراکسیدها در آغاز بندهای هیدروژنی بسپارهای اتیلن را باز کرده ، به طور موقت اشغال و سپس رها می کنند ، آنگاه بندهای آزاد شده به هم وصل می شوند و سرانجام بسپارهای اتیلن ساختاری مشبک و درهم تنیده می یابند .

  • فرآیند پخت با استفاده از پراکسیدهای آلی

پخت با روش پراکسید در لوله ای انجام می گیرد که فشار و گرمای آن با دقت کنترل می شود . در شرایطیاز فشار و گرما پراکسید ها فعال می شوند . اگر گرمای مورد نیاز از بخار گرفته شود فشار درون لوله تا حدود ۲۰ بار بالا برده می شود و دمای آن نیز به ۲۱۰ درجه سانتیگراد رسانده می شود . اگر لوله پخت را با گاز بی اثر پر و با برق گرم کنند و فشار گاز را به ۵ تا ۱۰ بار برسانند ، از شگل گیری احتمالی حفره ها توسط فرآورده های گازی که از تجزیه پراکسیدها به جا می مانند جلوگیری می گردد .

برای سرعت بخشی به فرآیند پخت و جلوگیری از هرگونه پیش پختگی می باید از پراکسیدهای مناسب سود برد . در این راستا پراکسید دی کیومیل کاربرد بیشتری یافته است . در همین زمینه از پراکسید دی – تری – بوتیل نیز که به آسانی تجزیه می گردد میتوان بهره گرفت . برای دستیابی به یک ترکیب یکنواخت و یکدست ، بهره گیری از پراکسید مایع کارسازتر از گاز می باشد .  به هنگام کاربرد پراکسیدها گزینش آنتی اکسیدان بسیار اهمیت می یابد زیرا این مواد ممکن است با بندهای آزاد بنیان ها ترکیب شده و تعداد کراس ها را کاهش دهند . آنتی اکسیدان های فنولیک بسیار واکنش پذیر هستند .

دسته بندی محصولات