go to top

محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران

محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران

 

  • فرآیند تولید پیچیده (نیاز به پخت)

  • عدم تولید داخلی و ایجاد وابستگی

  • قیمت بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران محدودیت های بکارگیری EPDM در ایران

دسته بندی محصولات