go to top

مقاومت عایقی در ۴۰ درجه

مقاومت عایقی در ۴۰ درجه 

 

نتایج کنترلی تغییرات مقاومت عایقی (در آب معمولی در ) در نمودارهای ادامه (مقایسه سه حالت فاز به فاز، فاز به بدنه، کل به بدنه):

تحلیل نتایج مقاومت عایقی در آب معمولی ۴۰ºC

 • ۳*۳۵ SWR
 • شیب برخی منحنی ها، در ابتدا صعودی بوده (بازه اول) و سپس با شیب بسیار کم کاهش و در پایان دوره ثابت
 • مقادیر فاز به بدنه بین ۴۴-۱۹ گیگا اهم – کیلومتر
 • مقادیر فاز به فاز بین ۵۱-۳۵ گیگا اهم – کیلومتر
 • کل رشته ها به بدنه بین ۱۱-۹ گیگا اهم – کیلومتر

تحلیل نتایج مقاومت عایقی در آب معمولی ۴۰ºc

 • ۳۵*۳ لاستیک
 • شیب برخی منحنی ها، در ابتدا صعودی بوده (بازه اول) و سپس با شیب بسیار کم کاهش
 • مقادیر فاز به بدنه بین ۱۷-۱۰ گیگا اهم – کیلومتر
 • مقادیر فاز به فاز بین ۴۰-۱۸ گیگا اهم – کیلومتر
 • کل رشته ها به بدنه بین ۷-۵ گیگا اهم – کیلومتر

تحلیل نتایج مقاومت عایقی در آب معمولی ۴۰ºc

 • ۳۵*۳ PVC
 • شیب برخی منحنی ها، در ابتدا صعودی بوده (بازه اول) و سپس با شیب بسیار کم در ادامه افزایش با شیب تند
 • مقادیر فاز به بدنه بین ۷-۵ گیگا اهم – کیلومتر
 • مقادیر فاز به فاز بین ۱/۹-۹ گیگا اهم – کیلومتر
 • کل رشته ها به بدنه بین ۵۰۰-۶۰ گیگا اهم – کیلومتر

دسته بندی محصولات