go to top

ویژگی آب از نظر استاندارد ملی

ویژگی آب از نظر استاندارد ملی ۱۰۵۳

 

ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی باید درحدی باشد که ، مصرف آن جهت آشامیدن ، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت ، برای سلامت انسان ایجاد نکند . از این روکلیه تجهیزاتی که در تماس با آب آشامیدنی قرار دارند-  همانند کابل  – نیز می بایستی از نظر انتشار مواد شیمیایی آلی و مواد معدنی سمی با استاندارد های مربوطه انطباق داشته باشند .

 

به همین دلیل پلیمر کابل های مصرفی در آب بایستی با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد .

دسته بندی محصولات