go to top

تصفیه شیمیایی آب

تصفیه شیمیایی آب

نمک زدایی همان تصفیه شیمیایی آب یعنی حذف مواد جامد محلول می باشد . انواع تصفیه شیمیایی آب به شرح زیر است :

  • حذف سختی موقت
  • صافی غشایی
  • الکترودیالیز
  • تقطیر
  • تبادل یونی

حذف سختی موقت

وجود املاح بی کربنات ها شاملکلسیم بی کربنات و منیزیم بی کربنات در آب سختی موقت نام دارد و در مواردی که آب تبخیر سطحی می شود با خروج گاز دی اکسید کربن املاح کربنات رسوب گذاری می کنند .

برای حذف سختی موقت فرآیند Precipitation به کار می رود . در این فرآیند آهک هیدراته به میزان مورد نیاز و بر اساس محاسبه در اطاقچه همزن سریع به آب افزوده می شود و به این ترتیب آهک هیدراته گاز کربنیک را جذب نموده و به املاح کربنات تبدیل می شود . از طرف دیگر ، املاح بی کربنات نیز با از دست دادن گاز کربنیک به املاح کربنات تبدیل می شوند و با رسوب املاح بی کربنات به صورت کربنات ، سختی موقت حذف می گردد .

گاهی در راستای افزایش کارایی این فرآیند از روش های افزودن سدیک کربنات و حرارت دادن به ساختار نیز استفاده می گردد .

کلسیم کربنات و منیزیم کربنات در یک حوض ته نشینی دارای لجن روب با یا بدون افزایش ماده منعقد کننده به صورت لجن ته نشین و جداسازی می گردند .

صافی غشایی

بنا به خاصیت اسمزی اگر دو محلول رقیق و غلیظ در طرفین یک غشاء دارای منافذ بسیار ریز وجود داشته باشند ، تمایل حرکت مایع از محیط رقیق به محیط غلیظ و بر اساس میزان اختلاف غلظت خواهد بود . بهترین مثال ورود آب آبیاری از اطراف ریشه به آوندهای ریشه درخت است که در آن محلولی با غلظت بیشتر در جریان است .

بالعکس حرکت مایع از محیط غلیظ به محیط رقیق ، بر اساس میزان اختلاف غلظت نیاز به انرژی ( پمپاژ ) خواهد داشت . این روش اساس تصفیه آب به روش غشایی است .

حدود دامنه حذف صافی های متعارف بزرگتز از یک میکرون و دامنه حذف صافی های غشایی کوچک تر از یک میکرون است .

اسمز معکوس یا هیپرفیلتریشن ریز گذرترین روش غشایی برای فرآیند جداسازی مواد از آب است . آب تنها ماده ای است که در این روش از غشاء عبور می نماید و اساسا” تمام مواد معلق و مواد محلول در آن حذف می شوند .

دسته بندی محصولات