go to top

تصفیه آب به روش تقطیر

تصفیه آب به روش تقطیر

 

 

روش های تقطیر به شرح زیر است :

  • تقطیر یک مرحله ای
  • تقطیر چند تاثیری
  • تقطیر سریع چند مرحله ای
  • جوشیدن چند تاثیری

 

تقطیر یک مرحله ای

در این روش ابتدایی آب دریا توسط سالی گرم کننده به درجه حرارت جوش می رسد و در یک محفظه که با آب دریا خنک می شود تقطیر می گردد . این روش ساده حدود ۲۵۰ برابر انرژی تئوریک مورد نیاز برای تبخیر یک لیتر آب دریا را مصرف می کند و بنابراین امروزه کاربرد ندارد .

تقطیر چند تاثیری

در این روش با بازیافت تا حد امکان گرمای نهان تبخیر و هم چنین کاهش فشار محیط تقطیر ، سزانه انرژی به صورت چشمگیری کاهش یافته است . حرارتی که توسط تقطیر بخار در تبخیرکننده اول آزاد می شود با ورود به مجموعه لوله های گرم کننده تبخیر کننده دوم باعث گرمایش آن می گردند و حرارتی که توسط تقطیر بخار در تبخیر کننده دوم آزاد می شود با ورود به مجموعه لوله های گرم کننده تبخیر کننده سوم باعث گرمایش آن گردیده و به همین طریق ادامه پیدا می کند .

تقطیر سریع چند مرحله ای

در این روش یک پمپ سیرکولاتور ، آب ورودی و برگشتی را به مجموعه لوله های خنک کننده جهت تقطیر تزریق می نماید . این آب در حالی که از بخش تقطیر اطاقچه ای به اطاقچه دیگر می رود ، گرم تر می شود و نهایتا” از مبدلی که با بخار گرم می شود عبور مینماید و بسته به مدل دستگاه ، درجه حرارت آن حدودا” از ۹۰ درجه سانتی گراد به ۱۱۲ درجه سانتی گراد می رسد .

این آب از بخش پایینی اطاقچه ای به اطاقچه دیگر می رود و با توجه به این که اطاقچه ها تحت کاهش فشار قرار دارند در هر اطاقچه ابتدا تبخر شده و سپس در بخش تقطیر آن تقطیر می شوند . این آب توسط پمپ جهت مصرف خارج می گردد .

جوشیدن چند تاثیری

این روش جدیدی است که بیشتر بر جوشیدن آب در محیط کم فشار در دامنه ۷۰ درجه سانتی گراد تکیه دارد . میزان مصرف انرژی این روش از سایر روش ها کمتر و در حد روش مکانیکی اسمز معکوس آب دریاست . با این تفاوت که بخشی از انرژی برای این روش انرژی حرارتی است که می تواند مستقیما” یا به صورت تولید جنبی از سوخت فسیلی اخذ گردد .

دسته بندی محصولات