go to top

ویژگی کابل های لاستیکی

ویژگی کابل های لاستیکی

 

یکی از انواع کابل های مورد استفاده جهت مصارف گوناگون از جمله کابل های مورد استفاده در چاه آب ، کابل هایی با عایق و روکش لاستیکی هستند . این کابل ها که جهت ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت طراحی و تولید گردیده اند می بایستی الزامات اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۶ قسمت ۶۶  را برآورده نمایند. الزامات این بخش از استاندارد ۱۹۲۶ به شرح زیر می باشد :

هادی :

تعداد هادی ها یک ، دو ، سه ، چهار یا پنج بوده و می بایستی با مقررات داده شده  در استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ برای هادی های کلاس ۵ مطابقت داشته باشند . سیم ها ممکن است قلع اندود یا بدون اندود باشند . سیم های قلع اندود شده باید با لایه موثری از قلع پوشیده شوند .

جداکننده :

یک نوار جداکننده که از مواد مناسب ساخته شده است می تواند بین هادی قلع اندود شده یا بدون اندود فلزی و عایق قرار گیرد  .

عایق :

عایق ، باید از آمیزه لاستیک نوع IE4 ( آمیزه لاستیک اتیلن پوپیلن یا مواد مشابه ) باشد که اطراف هر هادی قرار گرفته باشد . عایق باید به صورت تزریقی ساخته شده باشد و بصورت اکسترود شده به کار رود .

نوار منسوج محافظ:

هر یک از رشته های عایق شده ای که سطح مقطع هادی آنها بیش از ۴ میلی متر مربع است . می توانند با یک نوار اختیاری پوشیده شوند . این نوار باید به صورت عرضی طوری بر روی عایق پیچیده شود که دست کم یک میلی متر همپوشانی داشته باشد .

نوار باید به عایق بچسبد اما جداکردن آن از عایق بدون آسیب رسانی به آن امکان پذیر باشد .

طرز قرارگرفتن رشته ها و پرکننده ها :

رشته ها باید بهم تابیده شده باشند . یک پرکننده مرکزی ممکن است به کار برده شود . به منظور جلوگیری از فرورفتگی در سطح بیرونی غلاف در محل شکاف های بین رشته ها در کابل های با هادی سطح مقطع بزرگ ، می توان روی رشته های بهم تابیده شده یک نوار بافته شده پیچید .

روکش :

اطراف رشته ها باید با روکش پوشیده شود . این غلاف در کابل های تک رشته ای فقط باید یک لایه و از آمیزه لاستیک نوع SE4 بوده و در کابل های چند رشته با سطح مقطع کمتر از ۱۰ میلی متر مربع فقط یک لایه از آمیزه لاستیک نوع SE4 و در کابل هایی با سطح مقطع بیشتر از ۱۰ میلی متر مربع می توان یک لایه از نوع لاستیک SE4 و یا از دولایه که لایه داخلی آن از آمیزه لاستیک نوع SE3  و لایه بیرونی آن از آمیزه لاستیک نوع SE4 ساخته شود .

بایستی توجه داشت که در هردوحالت غلاف کابل در حالت یک لایه ای یا غلاف داخلی روکش در حالت دو لایه ای باید فضای بین رشته ها را پر کند . غلاف را باید بتوان بدون آسیب رسانی از رشته ها جدا ساخت .

بیشینه دمای هادی این نوع از کابل ها  در شرایط کار عادی ۶۰ درجه سانتیگراد می باشد .

بر روی این کابل ها آزمونها مختلفی انجام می گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • آزمون های الکتریکی شامل مقاومت هادی ها ، آزمون ولتاژ روی رشته ها در ۲۵۰۰ ولت ، آزمون ولتاژ بر روی کابل تکمیل شده در ۲۵۰۰ ولت
  • بررسی ساختار و ویژگی های ابعادی شامل بررسی مطابقت با مقررات ساختاری ، اندازه گیری ضخامت عایق ، اندازه گیری ضخامت غلاف ، اندازه گیری قطر کلی ، دو پهنی
  • ویژگی های مکانیکی عایق شامل آزمون کششی قبل از کهنگی ، آزمون کشش پس از کهنگی در کوره هوا ، آزمون کشش پس از کهنگی در محفظه اکسیژن ، آزمون گرماسختی ، آزمون مقاومت در برابر گاز ازن
  • ویژگی های مکانیکی غلاف شامل آزمون کششی قبل از کهنگی ، آزمون کشش پس از کهنگی در کوره هوا ، آزمون کشش پس از غوطه وری در روغن ، گرماسختی ، استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده ، آزمون انعطاف پذیری ، آزمون در دمای پایین ، آزمون جمش و ازدیاد طول

دسته بندی محصولات