go to top

ISIRI 3569

ISIRI 3569

۱۷-۱ اندازه گیری مقاومت عایقی در دمای محیط

این آزمون باید پیش از انجام هر آزمون الکتریکی دیگری، روی آزمونه ها انجام شود. در این آزمون پوشش های بیرونی باید برداشته شوند و رشته ها باید پیش از آزمون، در دمای محیط به مدت حداقل یک ساعت در آب غوطه ور شوند.

ولتاژ آزمون d.c. باید بین v80 تا v 500 باشد و به مدت کافی تا رسیدن به اندازه گیری نسبتا ثابت ادامه یابد. ولی در هر حال این زمان نباید کمتر از min1 و بیشتر min 5 باشد.

این اندازه گیری باید بین هر هادی و آب انجام شود.

در صورت نیاز، این اندازه گیری می تواند در دمای ( ) ̊C تأیید شود.

دسته بندی محصولات