go to top

انتخاب مقطع کابل در تاسیسات آب و فاضلاب

swrcable

انتخاب مقطع کابل در تاسیسات آب و فاضلاب

سطح مقطع سیم و کابل بستگی به جریان بار و قدرت باردهی کابل دارد .

 • تعیین جریان بار

جریانی که باید انتقال داده شود بستگی به توان و اختلاف سطح دارد . روابط زیر جهت محاسبه جریان بار به کار برده می شود .

در جریان دائم

در جریان متناوب تک فاز

در جریان متناوب سه فاز

در معادلات فوق :

I : شدت جریان ( آمپر )

P : توان الکتریکی ( وات )

U : اختلاف سطح الکتریکی ( ولت )

: ضریب قدرت

: اختلاف فازΦ

پس از تعیین جریان بار بایستی شرایط دیگری را نیز مد نظر قرار داد .

 • شرایط کارگذاری کابل در زمین

الف : ضریب بار

در صورتی که به طور مداوم بار نامی از کابل کشیده شود ، احتمال خشک شدن خاک زمین اطراف کابل وجود دارد . در نتیجه مقاومت حرارتی زمین اطراف کابل بالا می رود و تبادل حرارت بین کابل و زمین ، دچار وقفه می گردد و درجه حرارت کابل بالا می رود . برای جلوگیری از گرم شدن غیر مجاز کابل باید سطح مقطع کابل را بزرگ تر انتخاب کرد و یا به عبارت دیگر باردهی کابل را کم کرد و به ۷۵ درصد بار مجاز آن رسانید .

swrcable

swrcable

ب : طرز قرار گرفتن کابل ها ( ضریب تجمیع کابل )

کابل ها می توانند به صورت های زیر قرار گیرند :

 • فقط یک کابل یک رشته
 • فقط یک کابل چند رشته
 • فقط سه کابل یک رشته در امتداد یکدیگر و به فاصله ۷ سانتی متر
 • سه کابل یک رشته به شکل مثلث
 • چینش هایی غیر از ۴ چینش فوق

در صورتی که ترتیب قرار گرفتن کابل ها غیر از چهار حالت فوق باشد ، اثر متقابل کابل ها بر یکدیگر باعث کم شدن تبادل حرارت با خارج و در نتیجه گرم شدن کابل می شود . لذا باید به همان اندازه که از تشعشع و تبادل حرارتی جلوگیری شود ، از گرم شدن کابل همراه با کاهش جریان یا افزایش سطح مقطع کابل جلوگیری کرد . این ضریب را ضریب تجمع کابل می نامند .

به هنگام نصب کابل درون خاک و یا بر روی سینی می بایستی فاکتورهای زیر در نظر گرفته شود :

 • نوع و ساختار هادی
 • محدویت های فیزیکی کابل
 • تجهیزات نصب
 • دما و شرایط محیط

در هنگام نصب کابل باید کلیه فاکتورهای فوق به نوع سینی کابل ، و همچنین الزامات ایمن سازی و پشتیبانی کابل ها در نظر گرفته شود.

دسته بندی محصولات