مشخصات عمومی پلیمرهای مورد استفاده جهت عایق و روکش کابل

 

 

ویژگی واحد Material

resistant to org. oils

Polyvinylchloride Polyethylene polyurethane polytetrafluoroethylene Tetrafluoroethylene

Hexafluoropropylene

copolymer

نشانه اختصاری Special TPE PVC PE PUR PTFE FEP
نشانه در استاندارد VDE Y 2Y 11Y 5Y 6Y
گستره دمای کارکرد
C°  50-

120+

30-

70+

50-

70+

50-

90+

190-

260+

100-

200+

ثابت دی الکتریک
10 2/4 4/0 2/3 4/0-6/0 2/1 2/1
مقاومت حجمی
Ω × cm 10155 1012-1015 1017 1012 1018 1018
استحکام کششی
N × mm² 5-20 10-25 15-30 15-45 15-45 20-25
ازدیاد طول در نقطه پارگی
% 400-600 150-400 400-800 300-600 240-400 250-350
جذب آب
% 1-2 0/4 0/1 1/5 0/01 0/01
مقاومت در برابر شرایط جوی
خیلی خوب خوب خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب
مقاومت در برابر مواد نفتی
خوب متوسط متوسط خوب خیلی خوب خیلی خوب
مقاومت در برابر روغن
مقاومت در برابر روغن های پایه ارگانیک : خیلی خوب متوسط متوسط خوب خیلی خوب خیلی خوب
اشتعال پذیری
قابل اشتعال خود خاموش شونده قابل اشتعال خود خاموش شونده غیر قابل اشتعال غیر قابل اشتعال

جدول دوم

ویژگی واحد Ethylene

tetrafluoroethylene

Chloroprene rubber Silicone rubber Ethylene

propylene dien rubber

THermoplastic

elastomer polyolefin based

THermoplastic

elastomer polyester based

نشانه اختصاری ETFE CR SL EPDM TPE-O TPE-E
نشانه در استاندارد VDE 7Y 5G 2G 3G 12G
گستره دمای کارکرد
100-

150+

40-

100+

60-

180+

30-

120+

40-

120+

70-

125+

ثابت دی الکتریک
10-3 2/6 6/0-8/0 2/8-3/2 3/2 2/7-3/6 3/7-5/1
مقاومت حجمی
Ω × cm 1016 1013 1015 1014 5×1014 1012
استحکام کششی
N × mm² 40-50 10-25 5-10 5-25 6≤ 3-25
ازدیاد طول در نقطه پارگی
% 100-300 300-450 200-350 200-450 400≤ 280-650
جذب آب
% 0/01 1 1/0 0/02 1/5 0/3-0/6
مقاومت در برابر شرایط جوی
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب متوسط خیلی خوب
مقاومت در برابر مواد نفتی
خیلی خوب متوسط کم متوسط متوسط خوب
مقاومت در برابر روغن
خیلی خوب خوب متوسط متوسط متوسط خیلی خوب
اشتعال پذیری
غیر قابل اشتعال خود خاموش شونده اشتعال پذیری سخت قابل اشتعال قابل اشتعال قابل اشتعال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *