جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

 

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی 90 درجه سانتیگراد ، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K

NHXA,NHXAF

H07Z-U,-R,-K

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K
NHXA,NHXAF
H07Z-U,-R,-K
کدشناسایی محصول
 کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

  کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

شرایط نصب :
– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی
نصب در دیوار دارای عایق حرارتی

 

نصب در لوله عایقی
3 2 3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
19/5 22 20 23 16/5 18/5 17/0 19/0 1/5
26 30 28 31 22 25 23 26 2/5
35 40 37 42 30 33 31 35 4
44 51 48 54 38 42 40 45 6
60 69 66 75 51 57 54 61 10
80 91 88 100 68 76 73 81 16
105 119 117 133 89 99 95 106 25
128 146 144 164 109 121 117 131 35
154 175 175 198 130 145 141 158 50
194 221 222 253 164 183 179 200 70
233 265 269 306 197 220 216 241 95
268 305 312 354 227 253 249 278 120
259 290 285 318 150
295 329 324 362 185
346 386 380 424 240
396 442 435 486 300

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH
NHXHX
NI2XY,N2XY,N2X2
N2XH,N2XCH(1)
NHXHX,NHXCHX(1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار  

 

 

 

شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
23 26 22 24 1/5
32 36 30 33 2/5
42 49 40 45 4
54 63 52 58 6
75 86 71 80 10
100 115 96 107 16
161 182 135 141 161 127 149 119 138 25
201 226 169 176 200 158 185 147 171 35
246 275 207 216 242 192 225 179 209 50
318 353 268 279 310 246 289 229 269 70
389 430 328 342 377 298 352 278 328 95
454 500 383 400 437 346 410 322 382 120
527 577 444 464 504 399 473 371 441 150
605 661 510 533 575 456 542 424 506 185
719 781 607 634 679 538 641 500 599 240
833 902 703 736 783 621 741 579 693 300
1008 1085 823 868 940 400
1169 1253 946 998 1083 500
1362 1454 1088 1151 1254 630

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *